AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT

Recerca d'informació No ha estat capaç de fer res autonomament Ha estat capaç de trobar informació amb ajuda Mostra molta autonomia per cercar la informació, seleccionar la que necessita i fer-la servir.
Contingut Demostra poc coneixement dels aspectes treballats. Ha assimilat parcialment els aspectes treballats. Demostra tenir un bon coneixement dels aspectes treballats.
Expressió escrita No és capaç d'estructurar més d'un parell de frases. Estructura frases i intenta fer un redactat per expressar idees. És capaç de redactar i expressar amb precisió les idees.
Comprensió Li costa entendre un text concret. Pot entendre un text amb ajuda. És capaç d'entendre un text.
Actituds No és responsable amb les tasques que se li demanen. Li costa ser responsable i es despista amb facilitat. Assumeix la responsabilitat que li pertoca i les feines a desenvolupar.